پنج کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال به صورت حضوری و تلفنی با یکدیگر مناظره کردند.


پنج کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال به صورت حضوری و تلفنی با یکدیگر مناظره کردند.منبع
info@yjc.news