منصوری: جزئیات ۳ طرح  برای کنترل بازار خودرو / مافیای خودرو یک بار برای همیشه جمع شود