تکنولوژی‌های جدید دائما درحال صورت‌بندی فرم خاصی از تعاملات هستند؛ ویژگی تعاملی‌بودن شبکه‌های اجتماعی دائم ارزش‌های جدیدی را به افراد و خاصه نوجوانان معرفی و ارائه می‌کند
تکنولوژی‌های جدید دائما درحال صورت‌بندی فرم خاصی از تعاملات هستند؛ ویژگی تعاملی‌بودن شبکه‌های اجتماعی دائم ارزش‌های جدیدی را به افراد و خاصه نوجوانان معرفی و ارائه می‌کند