چهارشنبه, ۲ فروردین , ۱۴۰۲ Wednesday, 22 March , 2023 ساعت ×
نام مساجد قدیمی قم در سال ۱۳۲۹
شناسه : 38271
0
سفری به دل تاریخ

نام مساجد قدیمی شهر قم که برخی از آنها دیگر وجود ندارند

ارسال توسط : منبع : بنیاد قم پژوهی
پ
پ

به گزارش پایگاه خبری قم نام  مساجد قدیمی قم که به همت  آقای مجید داداش‌نژاد سندپژوه قمی فهرست گردیده اند را می خوانیم:

فهرست مساجد قدیم قم و چند نکته

و اما چند نکته:
۱. این فهرست برای کسانی که در جغرافیای تاریخی قم تحقیق می‌کنند، سودمند است.

۲. جزئی از این مساجد در طرح خیابان چهارمندان از جمله مسجد الوندیه قدیم در پیش از انقلاب (دهه چهل) و مقداری در میانه دهه پنجاه در طرح ۴۵ متری عمار یاسر از بین رفته‌اند.

۳. تعدادی از آنها نیز با اجرای طرح‌های بعد از انقلاب دیگر وجود ندارد.

۴. اگر افراد محلی از وضعیت گذشته یا کنونی مساجد ذکر شده اطلاع یا تصویری دارند برای ثبت در تاریخ از ارسال آنها دریغ نورزند.

۵. این فهرست برای پژوهشگران حوزه علوم انسانی خاصه تاریخ و جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی و شهرشناسی سودمند است.

۶. اگر پژوهشگری بتواند این اماکن را بر روی نقشه هوایی سال ۱۳۳۴ یا ۱۳۳۵ جانمایی کند یا این که با نقشه مرحوم دکتر کریمان تطبیق دهد، کار ارزشمندی برای قم خواهد بود.

سیدمحسن محسنی

ردیف/ نام مسجد/ پلاک
١. مسجد جمکران
٢. مسجد امام حسن
٣. مسجد چهارمردان/ ۴٩١٩
۴. مسجد پنجعلی/ ۵٠٢۵
۵. مسجد سلطان محمد شریف/ ۴۴٢٧
۶. مسجد سلطان محمد شریف/ ۴٣٩٢
٧. مسجد ملا حاج آقا/ ۴۴١٠
٨. مسجد کوچه تکیه ملا محمود/ ١٩٧۶
٩. مسجد کوچه حاج آقا جلال/ ٣۵٢٧
١٠. مسجد تکیه آقا سیدحسن/ ٢٣۴٩
١١. مسجد حاج آقا صفر طباطبایی/ ۴٩٧٩
١٢. مسجد بازار آهنگرها/ ۵٢۴۵
١٣. مسجد گذر اعتضادالدوله/ ٩٩٨
١۴. مسجد کوچه باغ/ ١٢۵٣
١۵. مسجد سید سربخش/ ۶٧۴٢
١۶. مسجد حسن عسکری/ ۵٩١٣
١٧. مسجد سنگ سیاه/ ۵۴۶١
١٨. مسجد صابونی‌ها/ ٨٢٢۵
١٩. مسجد میرزا ابوالقاسمی/ ١٧١
٢٠. مسجد صابونی‌ها/ ٨٢٢٧
٢١. مسجد حاج علی‌اکبر/ ٨٧٩۴
٢٢. مسجد حسن عسکری/ ٧٢۵٢
٢٣. مسجد حسن عسکری/ ۵٩١۴
٢۴. مسجد حاج آقا جلال/ ٣۵١٩
٢۵. مسجد دروازه ری/ ٨۶۶٣
٢٧. مسجد فیمابین کوچه حاج ملامهدی/ ۶٣٣١
٢٧. مسجد چاله لؤلؤ/ ۵٨٩۵
٢٨. مسجد فیمابین مسجد رضاآباد/ ۶٩٠٧
٢٩. مسجد بازار مدرسه رضویه/ ٨٣٣۵
٣٠. مسجد سنگ سیاه/ ٨٢٢۶
٣١. مسجد سنگ سیاه/ ٩١٠۴
٣٢. مسجد سنگ سیاه/ ٩٩٨٧
٣٣. مسجد سنگ سیاه/ ٩۴١١
٣۴. مسجد سنگ سیاه/ ٩٩٩٨
٣۵. مسجد سنگ سیاه/ ٩٠٧۶
٣٧. مسجد گذر جدا/ ٢٩۴٨
٣٧. مسجد/ ٧٩٣٧
٣٨. مسجد گذر جدا/ ١٨٨٨
٣٩. مسجد صابونی‌ها/ ٨٢٢۶
۴٠. مسجد دولتخانه/ ۶۶٨٩
۴١. مسجد/ ۵۴۶٢
۴٢. مسجد تلفونخانه/ ۶٧٨٢
۴٣. مسجد طفل بی‌شیر/ ۵٠٩۶
۴۴. مسجد رضاآباد/ ۶٩١۸
۴۵. مسجد عربستان/ ٨٨٣۶
۴۶. مسجد چهارسوق/ ٧۶٩٩
۴٧. مسجد پای مناره میدان کهنه/ ٧۴٢١
۴٨. مسجد جمعه/ ٨۶٣٣
۴٩. مسجد گذر ملاحسین/ ۶٧۴٢
۵٠. مسجد درخت پیر/ ۵٧٣٧
۵١. مسجد بازار حاج محمدحسین/ ٧۴۵٣
۵٢. مسجد محمدتقی بیک/ ٧٢٠٧
۵٣. مسجد اصغر شیشه‌گر/ ٧۵٠١
۵۴. مسجد میدان میر
۵۵. مسجد جمعه/ ٨۶٣۶
۵۶. مسجد گذر صادق/ ٣۵٩٨
۵٧. مسجد گذر صادق/ ٣۵٩٩
۵٨. مسجد پنجه علی/ ۵٠٣٣
۵٩. مسجد پنجه علی/ ٣٣١٩
۶٠. مسجد شترخوان/ ۴٣۴١
۶١. مسجد تکیه باغشاه/ ٩١۶۴
۶٢. مسجد حاج سیدصادق/ ۴٣٢٧
۶٣. مسجد بیت‌النور/ ٣٢٣١
۶۴. مسجد بیت‌النور/ ٣٢٣٠
۶۵. مسجد شیخ رمضان/ ٧٨٢٨
۶۶. مسجد موسویان/ ۶٧٨۶
۶٧. مسجد اعشائیه/ ٧۴۵٣
۶٨. مسجد کوچه یخچال/ ٩٣٧٠
۶٩. مسجد کوچه باغ پنبه/ ٩٢٨٠
٧٠. مسجد حاج محمدرضا/ ٩۵٧۴
٧١. مسجد شاه بیت‌الله/ ٢٧٧۴
٧٢. مسجد شاه خراسان/ ٨۴١٠
٧٣. مسجد کوچه حرم/ ۵۵٧
٧۴. مسجد شیخ اصغر/ ٢٣۶۵
٧۵. مسجد پشت باره/ ١۴١١
٧۶. مسجد لبچال/ ٣٠۶٩
٧٧. مسجد چاله لؤلؤ/ ٧٣٧١
٧٨. مسجد حبیب‌اله بیک/ ۵۵٠٣
٧٩. مسجد تکیه خروس/ ١٩٣٨
٨٠. مسجد پنجه علی/ ٣٣٩١
٨١. مسجد پنجه علی/ ٩١٧۶
٨٢. مسجد میدان میر/ ٣٢٣۶
٨٣. مسجد عشقعلی/ ١٨۴۶
٨۴. مسجد شادقلیخان/ ٢١٣۵
٨۵. مسجد گذر عابدین/ ١۴٧۴
٨۶. مسجد دروازه ری/ ٧٩١۶
٨٧. مسجد سنگ بند/ ۶٠۵٣
٨٨. مسجد سنگ بند/ ۶٠۵۴
٨٩. مسجد امام زین‌العابدین/ ۶٠٩۵
٩٠. مسجد سفیدآب/ ۶١٧۴
٩١. مسجد حندق/ ۴۴٨٠
٩٢. مسجد حاج سیدعبدالله ٩۶٧
٩٣. مسجد رضویه/ ٢۵٩۶
٩۴. مسجد شاهزاده زید/ ۵٢٣٠
٩۵. مسجد قلعه/ ٣٩١٢
٩۶. مسجد گذر الوندیه/ ٣٠٠٢
٩٧. مسجد استاد محمدتقی شیشه‌گر/ ٧٨۶٨
٩٨. مسجد بازار حسین‌آباد/ ٩٠٢٩
٩٩. مسجد مسگرها/ ١٠١۶٧
١٠٠. مسجد مسگرها/ ١۶۶
١٠١. مسجد دروازه کاشان/ ۶۵٣٣
١٠٢. مسجد دروازه کاشان/ ۶٣٩٢
١٠٣. مسجد دروازه کاشان/ ۶۵٨۶
١٠۴. مسجد کوچه میدان/ ۴٨٨١
١٠۵. مسجد کوچه میدان/ ۴٨٨٠
١٠۶. مسجد کوچه گلشن/ ٣٧۴٠
١٠٧. مسجد کوچه لبچال/ ٢٠٧١
١٠٨. مسجد کوچه شاه قلندر/ ٧١٠۴
١٠٩. مسجد کوچه شاه قلندر/ ٧۶٩٩
١١٠. مسجد کوچه موسویان/ ٧٠٧٢
١١١. مسجد کوچه پنجعلی/ ٢۶٣٢
١١٢. مسجد کوچه گذر پایین میدان/ ۵۴٣١
١١٣. مسجد کوچه حاج سیدعلی/ ١٨١٣
١١۴. مسجد کوچه شاهزاده/ ١۵٢٧
١١۵. مسجد کوچه گذر میرزا ابراهیم/ ٢٧٩٢
١١۶. مسجد کوچه حسین‌آباد/ ٩٠٣٩
١١٧. مسجد اتابکی/ ٢۴١۶
١١٨. مسجد حضرتی/ ١۴٨
١١٩. مسجد کوچه زینب خاتون/ ۵٧۶۶

(منبع: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)
۱۴۰۰/۰۴/۱۷
بنیاد قم پژوهی

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

برای ارسال دیدگاه شما باید وارد سایت شوید.