محسن نصراصفهانی گفت: تیم ملی تپانچه با نبود فشنگ مناسب برای اردوی برون مرزی مواجه است.


محسن نصراصفهانی گفت: تیم ملی تپانچه با نبود فشنگ مناسب برای اردوی برون مرزی مواجه است.منبع
info@yjc.news