محمدرضا معرفت در صحبت با خبرنگار تسنیم در شهر قم، ، با بیان اینکه هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان شهر قم در روز پنجشنبه از ساعت ۸ صبح شروع گردید گفت: این انتخابات در دو شعبه برگزار و مهلت اخذ رأی در سه فاز تمدید گردید و تا ساعت ۱۹ […]

محمدرضا معرفت در صحبت با خبرنگار تسنیم در شهر قم، ، با بیان اینکه هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان شهر قم در روز پنجشنبه از ساعت ۸ صبح شروع گردید گفت: این انتخابات در دو شعبه برگزار و مهلت اخذ رأی در سه فاز تمدید گردید و تا ساعت ۱۹ و ۳۰ ادامه داشت.