همایش «مقاومت اسلامی در نظر و عمل» با همکاری دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی گفتمان مقاومت در ادیان و مذاهب اسلامی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری شهرکریمه، همایش «مقاومت اسلامی در نظر و عمل» با همکاری دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی گفتمان مقاومت در ادیان و مذاهب اسلامی برگزار می شود.

این برنامه یکشنبه ۲۸ آذر ساعت ۱۸ با حضور حجج الاسلام معینی فر، محمدی و حسین پور به صورت مجازی برگزار می شود.

گفتمان مقاومت در ادیان و مذاهب اسلامی برگزار می شودمنبع
info@rasanews.ir