واکنش دبیر جنبش عدلتخواه دانشجویی به اخبار رسانه‌های معاند