روز نخست مسابقات تنیس روی میز کانتندر کرواسی با پیروزی نوشاد عالمیان و حذف امیرحسین هدایی همراه بود.


روز نخست مسابقات تنیس روی میز کانتندر کرواسی با پیروزی نوشاد عالمیان و حذف امیرحسین هدایی همراه بود.منبع
info@yjc.news