کاراته کاهای ایران در روز اول بازیهای المپیک ناشنوایان برزیل سه مدال برنز کسب کردند.


کاراته کاهای ایران در روز اول بازیهای المپیک ناشنوایان برزیل سه مدال برنز کسب کردند.



منبع
info@yjc.news