فائزه هاشمی: همان موقع که زن را توقیف کردند آقای یزدی رییس وقت قوه قضاییه در نماز جمعه به من حمله و مرا سلطنت طلب خواند. بابا اصرار داشت که من باید جواب ایشان را بدهم.


کارکنان روزنامه‌ام در بی بی سی مشغول کار شدند – شهرکریمه نیوز

منبع
شهرکریمه نیوز