عرفان غلامی اولین مدال رسمی و حرفه ای پرورش اندام کشور را به نام خود ثبت کرد.


عرفان غلامی اولین مدال رسمی و حرفه ای پرورش اندام کشور را به نام خود ثبت کرد.منبع
info@yjc.news