کی روش برای تماشای دیدار شاگردان کنسیسائو و بایرلورکوزن به ورزشگاه خانگی پورتو می رود.


کی روش برای تماشای دیدار شاگردان کنسیسائو و بایرلورکوزن به ورزشگاه خانگی پورتو می رود.منبع
info@yjc.news