گل اول استقلال به مس کرمان توسط کوین یامگا در دقیقه ۷۵ به ثمر رسید.


گل اول استقلال به مس کرمان توسط کوین یامگا در دقیقه ۷۵ به ثمر رسید.منبع
info@yjc.news