فایتر ایرانی مقیم تایلند گفت: من ورزش را با کاراته شروع کردم، اما تا امروز هیچ حمایتی از این فدراسیون ندیدم.


فایتر ایرانی مقیم تایلند گفت: من ورزش را با کاراته شروع کردم، اما تا امروز هیچ حمایتی از این فدراسیون ندیدم.منبع
info@yjc.news