یازدهمین همایش هیئات‌ محوری و برگزیده کشور در قم
یازدهمین همایش هیئات‌ محوری و برگزیده کشور در قم