پلیس بحرین قبل از عزیمت یک تیم دوچرخه سواری این کشور به مسابقات معتبر تور دو فرانس، به خانه اعضای این تیم یورش برد.


پلیس بحرین قبل از عزیمت یک تیم دوچرخه سواری این کشور به مسابقات معتبر تور دو فرانس، به خانه اعضای این تیم یورش برد.منبع
info@yjc.news